menu


Privátny nacionalizmus

27.3.2014 - 30.4.2014, Kunsthalle, Košice

Kurátori výstavy
Ilona Németh, József R. Juhász, Michal Štofa

Spoluorganizátor medzinárodného výstavného cyklu Private Nationalism za Slovensko
Kassákovo centrum intermediálnej kreativity

Jozef Juhász


Vyjadrenie autora
Vyjadrenie kurátorov
Vyjadrenie vedúcej projektu Privátny nacionalizmus SK
Vyjadrenie vedúcej projektu Privátny nacionalizmus EN

Vyjadrenie veľvyslanca ČR na Slovensku Lívii Klausovej
Uznesenie výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Ministerstvo kultúry SR odňatie dotácie
Úrad vlády SR odňatie dotácie


Iniciátori
Naše spoločné československé stanovisko

Fedor Blaščák, Marek Adamov, Barbora Šedivá, Ilona Németh, Tomáš Svoboda


Tlačová správa PDF
Naše spoločné československé stanovisko PDF
Our Joint Czechoslovak Standpoint PDF
Maketa Čsl. vlajky PDF

Online petícia Naše spoločné československé stanovisko

Naše spoločné československé stanovisko
Trestať organizátorov košickej výstavy Súkromný nacionalizmus zrušením dotácie kvôli dielu jedného zo
zúčastnených umelcov je nedemokratické a v kontexte súčasného umenia tiež vrcholne nevkusné opatrenie.
O to viac, že k nemu došlo na základe hrubo zavádzajúcej interpretácie predmetného umeleckého diela,
ktorá celkom zbytočne podnecuje nacionalistické tendencie v diskusii o vzťahu Čechov a Slovákov a tiež
vo vzťahu medzi ČR a SR.

MK SR: Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude
Jadrom sporu je inštalácia slovenského umelca Dalibora Baču s názvom CZ_SK_HU_D_PL na výstave
Súkromný nacionalizmus, ktorá pozostávala z umiestnenia monumentálnej československej zástavy na zemi
galérie. Výstava sa uskutočnila v dňoch 27.3. – 30.4.2014 v Hale umenia v Košiciach.
Fotografie Bačovho diela z výstavy sa dostali sprostredkovane k veľvyslankyni ČR na Slovensku Lívii Klausovej,
ktorá si ho vysvetlila ako „položení českého praporu ke vstupním dveřím na zem namísto rohožky“ a v tomto
duchu adresovala dňa 18. apríla 2014 hromadnú sťažnosť inštitúciám, ktoré mali realizáciu výstavy finančne
podporiť - Úradu vlády SR, Ministerstvu kultúry SR, Visegrádskemu fondu a zastúpeniu Európskej komisie
na Slovensku. V liste tiež konštatuje, že výstavu „neměla možnost osobně vidět".

Dňa 15. mája 2014 vydal Výbor pre národnostné menšiny ako odborný orgán Rady vlády SR uznesenie
č. 47, v ktorom „odmieta použitie štátnych symbolov ktoréhokoľvek štátu znevažujúcim spôsobom (...)
a preto odsudzuje pseudoumelecké prejavy, urážlivo sa dotýkajúce ktorejkoľvek národnosti.“

15. júna 2014 priniesol denník SME informáciu, že slovenské ministerstvo kultúry zrušilo pridelenie dotácie
pre Kassákovo centrum intermediálnej kreativity na projekt výstavy Súkromný nacionalizmus, pričom na otázky
reagovalo jedinou vetou: „Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude.“

Absurdný a nebezpečný omyl
Interpretácia diela Dalibora Baču v zmysle, že išlo o „český prapor namísto rohožky“ resp. v duchu, že
„za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude“, je pritom absurdný aj nebezpečný omyl.
Takéto vysvetlenie totiž:
– ignoruje všeobecne známy fakt identity vlajok bývalého Československa a súčasnej Českej
republiky,
– poukazuje na nízku mieru informovanosti a odbornej kompetencie vynášať akékoľvek hodnotiace
úsudky na adresu autora, jeho diela a tiež výstavy, na ktorej bolo vystavené,
– hrubo a bezdôvodne obviňuje umelca a spolu s ním tiež kurátorov a organizátorov výstavy
z hanobenia štátneho symbolu Českej republiky,
– reprezentuje presne ten typ (súkromného) nacionalizmu, ktorý predmetná výstava kritizuje.

Je zarážajúce, že rozhodnutie štátnych orgánov SR vo vzťahu k podpore výstavy Súkromný
nacionalizmus je
založené na tak hrubom omyle a je poľutovaniahodné, že dôsledkom tohto omylu je nespravodlivosť páchaná
štátom. A je doslova absurdné a v kombinácii s politickou mocou tiež nebezpečné, že obe reakcie -
veľvyslankyne ČR aj štátnych orgánov SR - reprezentujú presne ten typ (súkromného) nacionalizmu, ktorý
predmetná výstava kritizuje.

Dielo
Zámerom autora celkom isto nebolo hanebné gesto vo vzťahu k Čechom a ani k Českej republike. Podľa
jeho vlastných slov mu išlo o niečo celkom iné - priniesť do diskusie o rozdelení Československa „hlas, ktorý
upozorňuje na historické súvislosti, pripomína bolestivú stránku našej nedávnej spoločnej minulosti a snáď je
i príspevkom k postupnému vyrovnávaniu sa s ňou.“ Bača ďalej vo svojom stanovisku vysvetľuje,
že „používaním československej vlajky Českou republikou si tá privlastnila historickú vizuálnu identitu
spoločného štátu“ a formuluje otázku, ktorá vznik diela priamo podnietila: „Je správne privlastniť si
historickú vizuálnu identitu, ktorá bola spoločne zdieľaná?“

Pre inštaláciu v Košiciach preto použil historicky československú vlajku, ktorá ako materiálny objekt fakticky
pochádza z doby pred rokom 1993. Pre úplnosť dodajme, že Dalibor Bača sa otázkam československej
histórie a rozdeleniu štátu venuje dlhodobo vo svojom projekte Hľadanie českého vlastenca pod
československými štátnymi symbolmi, naposledy tiež v novembri 2013 inštaláciou vo verejnom priestore
námestia Jána Palacha v Prahe.

K umiestneniu vlajky hneď za vstupom do galérie Dalibor Bača dodáva, že „stanovisko jednotlivca ma
zaujíma, vytvoril som preto z československej vlajky „prekážku“. Návštevník galérie je postavený do situácie,
kedy je nútený aktuálny stav vyhodnotiť. Každý z nás máme zakódovaný inštinkt ako sa správať k štátnym
symbolom.“

Inými slovami, Dalibor Bača vo svojom diele pracuje so symbolickým posolstvom vlajky položenej na zem
ako vlajky porazenej. Vychádza pritom z predpokladu, že Československo ako štát bolo porazené dvoma
nacionalizmami, a preto je jeho vlajka na zemi dôvodne. Návštevník galérie je konfrontovaný s otázkou,
ako sa zachovať k symbolu porazeného štátu.

Výzva
Uvedomujúc si význam otvorenej a transparentnej súťaže pre povahu a budúcnosť demokratických inštitúcií
protestujeme proti postupu štátnych orgánov SR, ktorý viedol k zrušeniu schválených dotácií na výstavu
Súkromný nacionalizmus, lebo v tomto prípade preukázateľne (opäť raz) došlo k zrušeniu rozhodnutia
profesionálnych komisií a spolu s tým k politickému ovládnutiu nezávislého rozhodovacieho mechanizmu
prideľovania dotácií.

Je obzvlášť zarážajúce, že k tomu došlo práve v situácii, keď MK SR dokončuje prípravy na zriadenie Fondu
pre umenie ako samostatnej a nezávislej inštitúcie na prerozdeľovanie dotácii. Dodatočné zrušenie dotácie
schválenému projektu vážne ohrozuje dôveryhodnosť celého zámeru MK SR s Fondom pre umenie
a signalizuje tiež povahu jeho budúcej „nezávislosti“.

Vzhľadom k všetkým týmto okolnostiam, my, zástupcovia slovenskej aj českej kultúrnej a umeleckej obce,
protestujeme proti rozhodnutiam Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a zároveň vyjadrujeme hlboké
znepokojenie nad nacionalistickými tendenciami, ktoré prevládli pri vyvolaní sporu veľvyslanectvom ČR
na Slovensku a jeho následnom vyhodnotení štátnymi orgánmi SR.

Akcia
Na protest proti týmto rozhodnutiam a zároveň na znamenie solidarity s umelcom a jeho dielom, výstavou
a jej organizátormi sme sa preto rozhodli sformulovať a zverejniť toto naše spoločné stanovisko a spolu s ním
dňa 25. júna 2014 na jeden deň inštalovať maketu československej vlajky podľa vzoru košickej inštalácie diela
od Dalibora Baču vo všetkých nášmu stanovisku prístupných galériách, múzeách, súkromných priestoroch
a tiež verejných inštitúciách na Slovensku aj v Českej republike.

18. júna 2014

Iniciátori
Naše spoločné československé stanovisko

Fedor Blaščák, Marek Adamov, Barbora Šedivá, Ilona Németh, Tomáš Svoboda

Signatári:
Fedor Blaščák, Marek Adamov, Dalibor Bača, Ilona Németh, József R. Juhász, Tomáš Svoboda, Jiří Ptáček,
Martin Zet, Rudo Sikora, Barbora Šedivá, Tomáš Džadoň, Martin Piaček, Jan Kroupa, Fedor Gál,
Michal Havran, Károly Tóth, Robo Blaško, Pavel Sterec, Alexandra Kusá, PhD. riaditeľka Slovenskej
národnej galérie, Odborní zamestnanci Slovenskej národnej galérie, Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
(Banská St a nica Contemporary), Roman Babjak (sittcomm.sk a CEE PhotoFund), Mátyás Prikler,
Éva Mayer, Bohdan Smieška, Miroslav Michela, Peter Kalmus, László Szigeti, Marek Kapusta (Nadácia
otvorenej spoločnosti), Ľubo Burgr, Silvie Šeborová, Zuzana Duchová, Lida Pribišová, Ján Pernecký,
Zbyněk Baladrán, Judit Angel, Martin Mlýnek, Boris Meluš, Michal Moravčík, Diana Majdáková,
Simon Matrka, Richard Wiesner, Jaro Varga, Galéria HIT, Gábor Bindics, Tomáš Rafa, Helena Markusková
(Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch), Maroš Rovňák (Stredoslovenská galéria),
Milena Bartlová, Bohunka Koklesová, Attila Simon, Zuzana Psotková (Na peróne), Peter Radkoff,
Kamil Weiczen, Karol Rohrer (Tabačka Kulturfabrik), Kálmán Petőcz, Nikolas Bernáth, Peter Liška,
Zora Jaurová, Jana Kapelová, Jiří Surůvka, o. s. Galerie Michal, Galerie Jáma 10 (Ostrava), Gabriela Kisová
(Galéria Krokus), Lenka Klodová, Gábor Csanda, Zoltán Kőrös (Fórum inštitút pre výskum menšín),
Mgr. Magdaléna Klobučníková (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch), Yvette Vašourková,
doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD, Martina Slováková, Dávid Demjanovič & Jarmila Mitríková,
István Hajdú (OZ Fundament), Lenka Kukurová, Ján Zalešák, Marek Kuboš, Boris Strečanský,
Petra Formayová (asociácia súčasného tanca), Rostislav Koryčánek, Katarína Gatialová, Ján Gašparovič,
Ján Šimko, Dorota Kenderová

Inštitúcie:
Nová synagóga / Kunsthalle Žilina
Slovenská národná galéria, Bratislava
Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
Stredoslovenská galéria v Banskej Bysrici
Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica
Tranzitdisplay, Praha
Galerie Michal, Ostrava
4AM Fórum pro architekturu a média, Brno
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
At Home Gallery, Šamorín
Dům umění, Brno
Centrum pre filantropiu, Bratislava
CEE Photo Fund
Na peróne, Košice
Tabačka Kulturfabrik, Košice
Galerie Jáma 10, Ostrava
Galéria Krokus, Bratislava
Galéria HIT, Bratislava
Galéria plusmínusnula, Žilina
OZ Fundament
A4 - Priestor pre súčasnú kultúru, Bratislava
KC Dunaj, Bratislava
Make Up Gallery, Košice


Súvisiace články v médiách

SME - Umenie nech súdia dejiny, nie papaláši
DENNÍK N - Pošliapaná vlajka a čo ďalej
ROZHLAS.cz - Umění probouzející i povznášející
ROZHLAS:cz - Česká vlajka jako rohožka
Český rozhlas - Rohožka, nebo umění? Česká vlajka na zemi budí na Slovensku emoce
AKTUÁLNĚ.cz - Česká vlajka jako rohožka? Kulturní instituce projekt hájí
SME - Maďarič zobral peniaze umelcom, ktorí dali na zem českú vlajku
PRAVDA - Maďarič zobral peniaze umelcom, ktorí dali na zem českú vlajku
RADIOŽURNÁL
NOVINKY.cz - Česká vlajka jako rohožka byla prý nedorozuměním
SME - Vlajka je opäť na zemi, tentoraz ako protest


Nová synagóga / Kunsthalle Žilina Tabačka Kulturfabrik, Košice Tranzitdisplay, Praha Galéria plusmínusnula, Žilina Galéria Krokus, Bratislava Banská St a nica Contemporary, BŠ Galerie Jáma 10, Ostrava Dům umění, Brno KC Dunaj, Bratislava Centrum pre filantropiu, Bratislava Stredoslovenská galéria v Banskej B 4AM Fórum pro architekturu, Brno Stredoslovenská galéria v Banskej B Galéria HIT, Bratislava At Home Gallery, Šamorín Galéria umenia Ernesta Zmetáka, NZ